Regulamin korzystania z Platformy Infracht w domenach infracht.com, infracht.pl, infracht.eu.

1. DEFINICJE

Określenia i definicje zawarte w Regulaminie oznaczają:

 1. Platforma Infracht (zwana również Platformą) – wszelkie strony i podstrony znajdujące się w domenach infracht.com, infracht.pl, infracht.eu będące własnością: Infracht Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 18, 31-231 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651823 (NIP 6972329044, REGON 366066219), zwaną dalej Infracht Sp. z o.o. W ramach Platformy oferowane Użytkownikom są dwa rodzaje usług: usługa Giełdy Ogólnej oraz usługa Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy”.
 2. Właściciel Platformy – podmiot oznaczony w pkt. 1 lit. a Regulaminu.
 3. Zleceniodawca – zarejestrowany na Platformie podmiot będący przedsiębiorcą, zlecający transport towaru, w tym spedytor, zwany również podmiotem gospodarczym.
 4. Przewoźnik – zarejestrowany na Platformie podmiot będący przedsiębiorcą, oferujący usługę przewozu towaru, w tym spedytor, zwany również podmiotem gospodarczym.
 5. Użytkownik – Zleceniodawca lub Przewoźnik, lub podmiot działający jako Zleceniodawca i Przewoźnik, zarejestrowany na Platformie, reprezentujący podmiot gospodarczy.
 6. Konto – zbiór informacji, dokumentów oraz uprawnień danego Użytkownika na Platformie Infracht, uzyskany w toku procesu rejestracji.
 7. Subkonto – indywidualne Konto, przypisane osobie fizycznej (pracownikowi).
 8. Giełda Ogólna – usługa dostępna dla każdego zarejestrowanego na platformie Infracht Użytkownika.
 9. Giełda Prywatna „Zaufani Partnerzy” – usługa świadczona na rzecz Zleceniodawców, którzy zawarli z Właścicielem Platformy odrębną umowę o świadczeniu usług oraz dla Zaufanych Przewoźników, dodanych do Giełdy Prywatnej przez Zleceniodawców, polegająca na utworzeniu modułu platformy, , do którego dostęp mają tylko Zaufany Zleceniodawca oraz wybrani przez Niego Zaufani Przewoźnicy.
 10. Zaufany Zleceniodawca – Zleceniodawca, dla którego utworzona została Giełda Prywatna „Zaufani Partnerzy” zgodnie z zawartą z Właścicielem Platformy odrębną umową o świadczeniu usługi.
 11. Zaufany Przewoźnik – Przewoźnik, który został dodany przez Zaufanego Zleceniodawcę do utworzonej przez Zleceniodawcę Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy”.
 12. Ładunek – wprowadzone przez Zleceniodawcę na Platformę zestawienie istotnych informacji, określające warunki przewozu, w tym wymagania dla Przewoźnika oraz, w zależności od sposobu wystawienia Ładunku, cenę wywoławczą, cenę Kup Teraz lub cenę sugerowaną, stanowiące dla Przewoźnika propozycję zawarcia umowy, zawierającą ogół warunków niezbędnych do zawarcia umowy przewozu.
 13. Przydzielenie ładunku - przyepisanie przez Zleceniodawcę realizacji Ładunku wybranemu Przewoźnikowi za określona kwotę
 14. Aukcja (aukcja odwrócona) – konkurs ofert, polegający na działaniu opisanym w pkt. 4.2 System Aukcyjny
 15. Zapytanie Ofertowe – konkurs ofert, polegający na działaniu opisanym w pkt. 4.3 Zapytanie Ofertowe
 16. Katalog cen i relacji (pricebook) - lista, która określa szczegóły Ładunków oraz warunki przewozu na stałych relacjach Zaufanego Zleceniodawcy, takie jak np. typ Ładunku, miejsce załadunku i rozładunku, ceny transportu na danej relacji
 17. Oferta – zgłoszenie przez Przewoźnika gotowości do wykonania usługi transportu Ładunku na warunkach określonych przez Zleceniodawcę.
 18. Cena wywoławcza – określana przez Zleceniodawcę przy tworzeniu Aukcji cena maksymalna, jaką oferuje on za wykonanie przewozu Ładunku będącego przedmiotem Aukcji.
 19. Cena Kup Teraz – określana przez Zleceniodawcę przy tworzeniu Aukcji z opcją Kup Teraz stała cena za wykonanie przewozu Ładunku. Pierwszy Przewoźnik, który zgłosi chęć wykonania przewozu za wskazaną Cenę Kup Teraz wygrywa Aukcję i wyraża gotowość do zawarcia umowy przewozu Ładunku.
 20. Cena sugerowana – cena orientacyjna, jaką Zleceniodawca określa w Zapytaniu Ofertowym za wykonanie usługi transportu Ładunku.
 21. Administrator Platformy – Administratorem Platformy jest jej Właściciel.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trakcie procesu rejestracji Konta Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje je.
 2. Platforma Infracht jest instrumentem, który w zakresie swojej działalności dostarcza oprogramowanie dla logistyki, które usprawnia procesy zarządzania transportem oraz ułatwia i przyspiesza komunikację pomiędzy zleceniodawcami, spedytorami oraz przewoźnikami.
 3. Niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz przeglądarki internetowej stron WWW, opisanych w pytaniach i odpowiedziach FAQ.
 4. Kopiowanie treści lub ich części znajdujących się na Platformie w celu ich odsprzedaży jest zabronione, z wyjątkiem przypadków określnych przepisami prawa.

3. REJESTRACJA NA PLATFORMIE

 1. Rejestracja na Platformie może być dokonana wyłącznie przez osobę upoważnioną do działania i dokonywania w imieniu przedsiębiorcy, którego dane wskazane są w procesie rejestracji, wszelkich czynności związanych z procesem rejestracji, w tym do wykonywania jego praw i obowiązków, z zastrzeżeniem zapisów pkt.3.2.2 ust. 3.
 2. Użytkownik, dokonując rejestracji na Platformie, oświadcza, iż podaje prawdziwe dane firmy oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych, a także naruszających prawa osób trzecich, w trakcie rejestracji, jak również na każdym etapie korzystania z Platformy.
 3. Potwierdzenie dokonania rejestracji na Platformie oznacza zawarcie umowy pomiędzy Infracht Sp. z o.o. w Krakowie a podmiotem dokonującym rejestracji na Platformie. W ramach tej umowy świadczone są usługi oferowane na Platformie, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Infracht Sp. z o.o. zastrzega prawo kontaktu telefonicznego w celu potwierdzenia danych wskazanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 5. Infracht Sp. z o.o. zastrzega prawo do umieszczenia w profilu Użytkownika dokumentów weryfikacyjnych – informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny/bierny podatnik VAT, informacji z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Polsce) i innych wymaganych dokumentów oraz informacji o firmie, widocznych dla pozostałych Użytkowników Platformy, zabezpieczonych znakiem wodnym Infracht Sp. z o.o. Znak wodny nie odpowiada potwierdzeniu zgodności z oryginałem.
 6. W przypadku zmiany danych Użytkownik ma obowiązek dokonać aktualizacji danych, korzystając z formularza Platformy, a także niezwłocznie dostarczyć na adres info@infracht.com aktualne wersje dokumentów, które uległy zmianie/aktualizacji. Zmiana danych wymaga ich zweryfikowania przez Administratora Platformy, co może spowodować ograniczenie dostępu Użytkownika do Platformy na czas niezbędny do dokonania weryfikacji, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Zapis dotyczy w szczególności zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licencjach, ubezpieczeniach. Administrator Platformy zastrzega, że czas niezbędny do dokonania weryfikacji może ulec wydłużeniu.
 7. W toku rejestracji Użytkownik generuje indywidualny login i hasło, którego zobowiązuje się nie rozpowszechniać i używać wyłącznie do logowania na Platformie w imieniu wskazanego przy rejestracji podmiotu.
 8. Użytkownikowi nie wolno korzystać przy logowaniu z danych innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym podmiotom.
 9. Wszelkie czynności wykonane z użyciem identyfikującego loginu i hasła są poczytywane jako wykonane przez samego Użytkownika, zaś Infracht Sp. z o.o. w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika Konta osobie trzeciej.
 10. W sytuacji przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przez Użytkownika działalności gospodarczej na inny podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Infracht Sp. z o.o. w Krakowie musi wyrazić zgodę na przekazanie prawa użytkowania Konta na Platformie.
 11. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 12. Dany Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie, w ramach którego może tworzyć Subkonta dla pracowników.
 13. Użytkownik może tworzyć nieograniczoną liczbę Subkont dla swoich pracowników. Utworzenie nowego Subkonta dla pracownika wymaga podania jego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci utworzenia Subkonta.
 14. Użytkownik może aktywować lub deaktywować Subkonto pracownika, zmienić imię i nazwisko oraz nr telefonu, nie ma jednak dostępu do samego Subkonta, które jest chronione hasłem znanym tylko pracownikowi.
 15. Zabrania się składania Ofert i zawierania umów przewozu pomiędzy podmiotami, których relacje bądź powiązania budzą uzasadnione podejrzenie, że działają w porozumieniu sprzecznym z prawem lub interesem Infracht, mającym na celu wpływ na ostateczny wynik transakcji.
 16. Infracht Sp. z o.o. w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w systemie przez Użytkownika danych nieprawdziwych czy niepełnych.
 17. Infracht Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Platformy Infracht w przypadku, gdy wymaga tego interes Infracht Sp. z o.o. lub innych Użytkowników, w szczególności:
  1. stwierdzenia braku wymaganych dokumentów, nieścisłości bądź błędów w dostarczonych dokumentach,
  2. zarejestrowanie Użytkownika jako dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej,
  3. wszczęcia wobec Użytkownika procedur: likwidacyjnej, upadłościowej, naprawczej,
  4. naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  5. prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  6. zawieszenia bądź zamknięcia działalności gospodarczej.

3.1. GIEŁDA OGÓLNA

 1. Dostęp do Giełdy Ogólnej może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi aktywną działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy i w tym okresie działalność nie była zawieszona.
 2. Przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć na adres: info@infracht.com co najmniej następujące dokumenty:
  1. dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego rzeczy lub dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

oraz

  1. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) lub dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.
 1. Dopuszczalne wersje językowe, w jakich mogą zostać dostarczone dokumenty wymienione w pkt. 3.1 ust. 2 to: język polski, język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski. Jeśli przedstawione przez Użytkownika dokumenty będą w innym języku niż wymienione, bądź Użytkownik nie dostarczy ich tłumaczeń, Infracht Sp. z o.o. ma prawo do odmowy dostępu do Giełdy Ogólnej.
 2. Administrator Platformy dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz weryfikuje, czy Użytkownik przesłał wymagane w procesie rejestracji dokumenty, co powoduje ograniczenie dostępu Użytkownika do Giełdy Ogólnej na czas niezbędny do dokonania weryfikacji, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Administrator Platformy zastrzega, że czas niezbędny do dokonania weryfikacji może ulec wydłużeniu.
 3. Infracht Sp. z o.o. zastrzega prawo do umieszczenia w profilu Użytkownika oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3 ust. 5, również skanów dokumentów dostarczonych przez Użytkownika, takich jak m.in. dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego rzeczy lub dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) lub dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora, zabezpieczonych znakiem wodnym Infracht Sp. z o.o. Znak wodny nie odpowiada potwierdzeniu zgodności z oryginałem.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność przesłanych spółce Infracht dokumentów.
 5. Administrator aktywuje Użytkownikowi dostęp do Giełdy Ogólnej Infracht, po pozytywnej weryfikacji danych wskazanych w pkt. 3, ust. 2 oraz pkt. 3.1, ust. 1, 2, 3, 5.

3.2. GIEŁDA PRYWATNA „ZAUFANI PARTNERZY”

3.2.1. Utworzenie Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy”
 1. W ramach Platformy Administrator oferuje Zleceniodawcom możliwość korzystania z usługi Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy”, polegającej na utworzeniu dla Zleceniodawcy wewnętrznej platformy, do której dostęp posiadają tylko Zaufany Zleceniodawca oraz zaproszeni przez Zaufanego Zleceniodawcę Zaufani Przewoźnicy.
 2. Udostępnienie usługi Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy” dla Zleceniodawcy następuje na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usługi.
 3. Giełda prywatna „Zaufani Partnerzy” udostępniana jest w formie dodatkowej funkcjonalności na Platformie Infracht.
3.2.2. Zasady dostępu Zaufanego Przewoźnika do Giełdy Prywatnej
 1. Zaufany Zleceniodawca dodaje wybranych przez siebie Przewoźników w systemie Infracht do swojej listy Zaufanych Przewoźników co oznacza, że Administrator nie ma wpływu na decyzję Zaufanego Zleceniodawcy w tym zakresie (Administrator stwarza jedynie techniczną możliwość dodania Przewoźnika do Giełdy Prywatnej danego Zaufanego Zleceniodawcy, nie decydując w żadnej mierze o tym, kto będzie mógł do niej dołączyć).
 2. Przewoźnik, który został dodany przez Zaufanego Zleceniodawcę do grona swoich Zaufanych Przewoźników, uzyskuje dostęp do Ładunków wystawianych na Giełdzie Prywatnej danego Zaufanego Zleceniodawcy.
 3. Zaufany Zleceniodawca może na Platformie dokonać rejestracji Przewoźnika, z którym chce współpracować w ramach Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy”, pod warunkiem uzyskania zgody Przewoźnika na rejestrację. Przewoźnik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o utworzeniu dla niego Konta na Platformie. Procedura rejestracji wymaga od Przewoźnika potwierdzenia chęci dołączenia do Platformy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zaufany Zleceniodawca, dokonując rejestracji Przewoźnika, nie ma dostępu do nowo utworzonego Konta, nie może nim dysponować, jak również nie może w imieniu Przewoźnika zaakceptować niniejszego Regulaminu.
 5. Zaufany Przewoźnik ma 14 dni na potwierdzenie rejestracji i akceptację Regulaminu, W przypadku braku podjęcia akcji, po tym okresie Konto może zostać zablokowane lub usunięte z Platformy.
 6. Zaufany Zleceniodawca może utworzyć Subkonto dla pracownika Zaufanego Przewoźnika, pod warunkiem uzyskania zgody pracownika, podając w odpowiednim formularzu na Platformie następujące dane pracownika: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z informacją o utworzeniu Subkonta. Procedura rejestracji wymaga od pracownika potwierdzenia chęci dołączenia do Platformy, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywacji tego konta przez administratora Konta firmy Zaufanego Przewoźnika.
 7. Zaufany Zleceniodawca nie może dysponować Subkontem pracownika Zaufanego Przewoźnika, nie ma także dostępu do nowo utworzonego Subkonta, jak również nie może w imieniu pracownika Zaufanego Przewoźnika zaakceptować niniejszego Regulaminu.
 8. Wiadomości e-mail z informacją o rejestracji Zaufanego Przewoźnika, jak również o utworzeniu Subkonta dla pracownika Zaufanego Przewoźnika zawierają następujące informacje: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby, która dokonała czynności opisanych w pkt. 3.2.2 ust. 3 i 6.
 9. Zaufany Przewoźnik może zrezygnować z udziału w Giełdzie Prywatnej danego Zleceniodawcy w dowolnym momencie. Rezygnacja z uczestnictwa w Giełdzie Prywatnej Zaufanego Zleceniodawcy następuje poprzez złożenie odpowiedniego żądania za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w Giełdzie Prywatnej nie jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi w postaci korzystania z Platformy Infracht.

4. ZLECANIE TRANSPORTU

4.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ładunki wystawiane przez Zleceniodawcę na Giełdzie Ogólnej widoczne są dla wszystkich Użytkowników zarejestrowanych na Platformie.
 2. Zaufany Zleceniodawca w ramach usługi Giełdy Prywatnej może wystawiać Ładunki:
  1. Na Giełdzie Prywatnej „Zaufani Partnerzy”:
   1. Wszystkim Zaufanym Przewoźnikom
   2. Wybranym grupom Zaufanych Przewoźników (jednej lub wielu)

  i/lub

  1. Na Giełdzie Ogólnej (od razu lub po upływie czasu wskazanego na formularzu dodawania nowego Ładunku przez Zaufanego Zleceniodawcę) z zakresem widoczności:
   1. Wszyscy Użytkownicy Platformy Infracht
   2. Tylko Przewoźnicy
   3. Tylko Spedytorzy
 3. Ładunek wystawiony tylko na Giełdzie Prywatnej może zostać w dowolnym momencie wystawiony również na Giełdzie Ogólnej.
 4. Przewoźnik, który został Zaufanym Przewoźnikiem jednego lub wielu Zaufanych Zleceniodawców, uzyskuje dostęp do Ładunków wystawianych na Giełdach Prywatnych Zaufanych Zleceniodawców:
  1. w formie dodatkowej funkcjonalności w systemie Infracht,
  2. z możliwością wyświetlenia Ładunków wystawianych na Giełdach Prywatnych wybranych Zaufanych Zleceniodawców,
  3. zgodnie z widocznością Ładunków opublikowanych przez Zaufanych Zleceniodawców, stosownie do postanowień z pkt. 4.1 ust. 2.a. i 2.b.
 5. Na Ładunki znalezione za pośrednictwem Platformy Infracht lub otrzymane za pomocą powiadomienia e-mail, Przewoźnik zobowiązany jest składać Oferty w systemie Infracht.
 6. Wszystkie Oferty złożone dla Ładunków wystawionych w ramach Giełdy Prywatnej Zaufanego Zleceniodawcy, złożone przez Zaufanych Przewoźników dowolnym kanałem komunikacji (e-mail, telefon, komunikator, SMS, etc.), powinny kończyć się złożeniem Oferty w systemie Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy” i zostać zatwierdzone przez właściciela Ładunku.
 7. Sformułowanie Ładunku winno być kompletne i przejrzyste, tak, aby nie wprowadzać w błąd innych Użytkowników. W szczególności powinno zawierać prawdziwe dane co do towaru będącego przedmiotem przewozu, jego cech, terminów wykonania transportu oferowanego Ładunku. Za treść opisu Ładunku odpowiada Zleceniodawca, ponosząc odpowiedzialność za wszelkie błędy i nieprecyzyjne sformułowania wynikające z jego treści.
 8. Zleceniodawca, wystawiając Ładunek, potwierdza jego legalność oraz swoje prawo do dysponowania nim.
 9. Zabrania się umieszczania w treści opisu Ładunku informacji wprowadzających w błąd, wulgaryzmów, słów i wyrażeń naruszających normy obyczajowe, reklam i form promocji produktów i usług, treści naruszających przepisy obowiązującego prawa.
 10. W przypadku przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych oraz zwierząt zarówno Zleceniodawca, jak i Przewoźnik zobowiązani są do posiadania licencji, pozwoleń, certyfikatów oraz innych wymaganych dokumentów, niezbędnych do bezpiecznego przekazania Ładunku oraz wykonania usługi transportu.
 11. Przewoźnik, który decyduje się na realizację usługi transportu Ładunku na trasie międzynarodowej, zobowiązany jest posiadać niezbędne pozwolenia oraz ubezpieczenia wymagane przy przewozie Ładunku przez terytorium poszczególnych krajów oraz przy wjeździe do kraju docelowego.
 12. Po potwierdzeniu lub wygraniu Ładunku Zaufany Przewoźnik ma możliwość uzupełnienia w szczegółach Ładunku następujących danych kierowcy oraz pojazdu:
  1. Imię i nazwisko kierowcy wraz z nr dowodu lub paszportu
  2. Numer telefonu do kierowcy
  3. Numer rejestracyjny pojazdu/ ciągnika / naczepy
  4. Dodatkowe informacje

  Powyższe dane mogą zostać uzupełnione również przez Zleceniodawcę. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność wprowadzonych danych. O każdej modyfikacji danych obie strony transakcji informowane są drogą mailową

 13. Dane wymienione w pkt. 4.1 ust. 12 widoczne są tylko dla Zleceniodawcy oraz Przewoźnika i są danymi poufnymi, mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu realizacji transportu danego Ładunku.
 14. Zleceniodawca oraz Przewoźnik mają możliwość załączania plików związanych z realizacją transportu danego Ładunku, takich jak np. list przewozowy, faktura, itd.
 15. Załączone dokumenty widoczne są tylko dla Zleceniodawcy i Przewoźnika, mają charakter poufny i nie powinny być udostępniane osobom nieuprawnionym.
 16. Właściciel Platformy nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność załączanych dokumentów

4.2. SYSTEM AUKCYJNY

4.2.1. Postanowienia ogólne
 1. W Aukcji mogą brać udział tylko Użytkownicy zarejestrowani w Platformie.
 2. Aukcje odbywają się w systemie:
  1. Aukcja odwrócona
  2. Aukcja typu Kup Teraz,
  3. Aukcja odwrócona z opcją Kup Teraz.
 3. W czasie trwania Aukcji publikowane są wyłącznie wybrane przez Administratora Platformy dane jej uczestników, w tym niepełny login Użytkownika.
4.2.2. Przebieg Aukcji
 1. Zleceniodawca, poprzez wprowadzenie danych za pomocą formularza wystawiania nowego Ładunku znajdującego się na Platformie, oświadcza gotowość zawarcia umowy przewozu oznaczonego w Aukcji Ładunku, wskazując jednocześnie maksymalną cenę, jaką może uiścić za wykonanie usługi transportu Ładunku (Cena wywoławcza) oraz sposób, w jaki Przewoźnik może dokonać jego zakupu.
 2. Aukcja typu Kup Teraz:
  1. W Aukcji typu Kup Teraz Zleceniodawca ustala stałą cenę za transport Ładunku, bez opcji licytacji dla Przewoźników. Pierwszy Przewoźnik, który zgłosi chęć przewiezienia Ładunku za wskazaną cenę Kup Teraz wygrywa Aukcję.
 3. Aukcja odwrócona z opcją Kup Teraz:
  1. W Aukcji odwróconej z opcją Kup Teraz Zleceniodawca ustala maksymalną cenę, jaką może uiścić za transport Ładunku (Cena wywoławcza), a także stałą cenę Kup Teraz. Cena dla opcji Kup Teraz musi być niższa od Ceny wywoławczej.
  2. W chwili osiągnięcia ceny wywoławczej opcja Kup Teraz przestaje być w przedmiotowej Aukcji dostępna.
 4. Przewoźnik ma możliwość złożenia Oferty cenowej, która jest wyższa od oczekiwań Zleceniodawcy. Taka Oferta nie jest wiążącą i ma charakter informacji dla Zleceniodawcy, iż istnieje Przewoźnik, który wykona zlecenie po wyższej cenie.
 5. Przewoźnik przystępuje do Aukcji poprzez złożenie Oferty za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie Platformy. Nowa Oferta nie może być wyższa bądź równa aktualnie najlepszej ofercie. Dopuszczalna kwota przebicia nie może być mniejsza niż 10 PLN/5 EUR/5 GBP/5 USD.
4.2.3. Modyfikacja Ceny wywoławczej oraz ceny Kup Teraz
 1. W trakcie trwania Aukcji, gdy brak jest Przewoźników biorących udział w Aukcji, Zleceniodawca ma prawo modyfikować Cenę Wywoławczą oraz cenę Kup Teraz do dowolnego poziomu.
 2. W trakcie trwania Aukcji, gdy w Aukcji co najmniej jeden Przewoźnik złożył Ofertę wyższą od Ceny wywoławczej, Zleceniodawca ma możliwość modyfikacji Ceny wywoławczej, jednakże nowa Cena wywoławcza musi być niższa, aniżeli najniższa cena zaoferowana przez Przewoźników biorących udział w Aukcji.
 3. W przypadku zmiany wysokości Ceny wywoławczej wszyscy Przewoźnicy biorący udział w Aukcji zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez wiadomość e-mail o zmianie wysokości Ceny wywoławczej.
 4. Po osiągnięciu Ceny wywoławczej Zleceniodawca nie ma możliwości jej zmodyfikowania poprzez obniżenie lub podwyższenie.
 5. W przypadku Aukcji odwróconej z opcją Kup Teraz, cena Kup Teraz może być modyfikowana do momentu osiągnięcia Ceny wywoławczej.
 6. W przypadku Aukcji typu Kup Teraz modyfikacja ceny jest możliwa do momentu złożenia Oferty przez Przewoźnika.
 7. Do momentu zakończenia Aukcji lub jej anulowania, Oferty złożone przez Przewoźników w toku Aukcji są wiążące dla Uczestników danej Aukcji.
 8. Niedopuszczalne jest anulowanie Aukcji i dokończenie transakcji z Przewoźnikiem biorącym udział w licytacji z pominięciem Platformy Infracht.
4.2.4. Zakończenie Aukcji
 1. Aukcja kończy się wyłonieniem zwycięzcy, gdy na moment jej zakończenia co najmniej jeden Przewoźnik złożył Ofertę, która osiągnęła poziom Ceny wywoławczej, bądź w momencie akceptacji przez Przewoźnika warunków przewozu Ładunku opcją Kup Teraz.
  1. Aukcję odwróconą wygrywa Przewoźnik, którego Oferta była najlepszą spośród złożonych Ofert w chwili zakończenia Aukcji, jeżeli osiągnęła ona poziom Ceny wywoławczej.
  2. Aukcję typu Kup Teraz wygrywa pierwszy Przewoźnik, który zgłosi chęć przewiezienia Ładunku za wskazaną cenę Kup Teraz.
  3. Aukcję odwrócona z opcją Kup Teraz wygrywa pierwszy Przewoźnik, który zgłosi chęć przewiezienia Ładunku za wskazaną cenę Kup teraz bądź w przypadku kontynuowania Aukcji wygrywa Przewoźnik, którego Oferta była najlepszą spośród złożonych Ofert w chwili zakończenia Aukcji, jeżeli osiągnęła ona poziom Ceny wywoławczej.
 2. Czas pozostały na składanie ofert w Aukcji może zostać automatycznie wydłużony. Warunki wydłużenia Aukcji znajdują się w szczegółach trwającego Ładunku.
 3. Z chwilą wyłonienia Przewoźnika wygrywającego Aukcję, następuje przybicie poprzez umieszczenie na Platformie w odpowiednich miejscach na Kontach Zleceniodawcy i Przewoźnika, który wygrał Aukcję, informacji o jej zakończeniu wraz z informacją o zwycięzcy (moment przybicia).
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem następuje z chwilą przybicia.
 5. W przypadku, gdy do zakończenia Aukcji zgodnie z pkt. 4.2.4 ust. 1 – 3 dojdzie wskutek awarii Platformy lub błędu technicznego, tak zakończona Aukcja nie wywołuje skutku w postaci udzielenia przybicia i zawarcia umowy.
 6. Z ważnych powodów, np. złamanie niniejszego Regulaminu, brak odpowiednich dokumentów, Przewoźnik i Zleceniodawca mogą odstąpić od realizacji transakcji.
 7. Aukcja zakończy się bez rozstrzygnięcia w momencie określonym w jej treści, w przypadku, gdy nie złożono żadnej Oferty lub żadna ze złożonych Ofert nie uzyskała poziomu Ceny wywoławczej.
 8. Zleceniodawca otrzymuje dane kontaktowe Przewoźnika, który wygrał Aukcję, zaś Przewoźnik otrzymuje dane kontaktowe Zleceniodawcy, na co Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę.
 9. Infracht Sp. z o.o., będąca Administratorem Platformy, nie jest stroną umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem i nie gwarantuje możliwości zawarcia i wykonania tej umowy. Za pośrednictwem Platformy umożliwia się jedynie jej Użytkownikom możliwość zawarcia umowy, dając w tym celu odpowiednie warunki techniczne i narzędzia.
4.2.5. Anulowanie Aukcji
 1. Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, możliwe jest anulowanie Aukcji z zastrzeżeniem pkt. 4.2.5, ust. 2.
 2. Zabronione jest dokonywanie anulowania Aukcji w celu ominięcia pośrednictwa Platformy w zawarciu umowy i tym samym zapłaty prowizji.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania przyczyny anulowania Aukcji.
 4. W przypadku, gdy w Aukcji bierze udział chociażby jeden Przewoźnik, informacja o przyczynie anulowania jest udostępniana również Przewoźnikowi.
4.2.6. Odwołanie / wycofanie Oferty
 1. Odwołanie Oferty przez Zleceniodawcę

W przypadku wyjątkowych okoliczności pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Przewoźnika lub otrzymania od Przewoźnika prośby o wycofanie jego Oferty, Zleceniodawca może odwołać najwyższą Ofertę w licytacji. Odwołanie Oferty skutkuje wycofaniem wszystkich pozostałych Ofert, jednak sama Aukcja nie zostaje anulowana. Każdy Licytujący zostanie powiadomiony o odwołaniu i możliwości ponownego licytowania.

 1. Wycofanie Oferty przez Przewoźnika

W przypadku pojawienia się ważnych przyczyn losowych, które uniemożliwiają zrealizowanie transportu dla Ładunku, Licytujący ma możliwość wycofania swojej Oferty, pod warunkiem, że w momencie odwoływania jego Oferta wygrywa. Procedura ta jest przewidziana tylko dla trwającej Aukcji, Licytujący jest zobowiązany do przedstawienia przyczyny wycofania. Zleceniodawca ma prawo do odmowy wycofania Oferty.

4.3. ZAPYTANIE OFERTOWE

4.3.1. Postanowienia ogólne
 1. Oferty w Zapytaniu Ofertowym mogą składać tylko Użytkownicy zarejestrowani na Platformie.
 2. Oferty składane przez Przewoźników widoczne są tylko dla Zleceniodawcy.
4.3.2. Przebieg
 1. Zleceniodawca, poprzez wprowadzenie danych za pomocą formularza wystawiania nowego Ładunku znajdującego się na Platformie, wyraża gotowość do zawarcia umowy przewozu oznaczonego w Zapytaniu Ofertowym Ładunku, opcjonalnie wskazując Cenę sugerowaną, jaką może uiścić za wykonanie usługi transportowej Ładunku.
 2. Przewoźnik składa Ofertę za pośrednictwem formularza na stronie Platformy.
4.3.3. Modyfikacja Zapytania Ofertowego
 1. Zleceniodawca ma możliwość modyfikacji terminu składania Ofert i szczegółów Zapytania Ofertowego tylko do momentu wpłynięcia pierwszej Oferty od Przewoźnika.
 2. Cena sugerowana może zostać zmieniona w każdym momencie, również po wpłynięciu Ofert.
4.3.4. Zakończenie

Zapytanie Ofertowe kończy się wyłonieniem zwycięzcy poprzez akceptację najlepszej według Zleceniodawcy Oferty złożonej przez Przewoźnika. Aby Zapytanie Ofertowe zakończyło się zawarciem transakcji, Zleceniodawca powinien wybrać jedną ze złożonych Ofert przed upłynięciem terminu składania Ofert.

4.3.5. Anulowanie Zapytania Ofertowego
 1. Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, możliwe jest anulowanie Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem pkt. 4.3.5, ust. 2.
 2. Zabronione jest dokonywanie anulowania Zapytania Ofertowego w celu ominięcia pośrednictwa Platformy w zawarciu umowy.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania przyczyny anulowania Zapytania Ofertowego.
 4. W przypadku, gdy chociażby jeden Przewoźnik złożył Ofertę, informacja o przyczynie anulowania jest udostępniana również Przewoźnikowi.

4.4 PRZYDZIELENIE ŁADUNKU INDYWIDUALNIE

 1. W ramach Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy” Zaufany Zleceniodawca ma możliwość przydzielenia wystawionego Ładunku (bez względu na sposób jego wystawienia) wybranemu Przewoźnikowi:
  1. Zaufanemu Przewoźnikowi Zleceniodawca wskazuje Zaufanego Przewoźnika oraz osobę kontaktową i określa cenę usługi transportowej.
  2. Przewoźnikowi posiadającemu Konto na Platformie, który nie należy do grona Zaufanych Przewoźników:
   - Ładunek może zostać przydzielony Przewoźnikowi, który nie należy jeszcze do grona Zaufanych Przewoźników firmy. Przydzielenie Ładunku takiemu Przewoźnikowi skutkuje dodaniem go do listy Zaufanych Przewoźników.
  3. Przewoźnikowi spoza Platformy:
   - Ładunek może zostać przydzielony Przewoźnikowi spoza Platformy. Ta opcja musi zostać poprzedzona dokonaniem rejestracji takiej firmy przez Zaufanego Zleceniodawcę (patrz pkt. 3.2.2. ust. 3 i 4).
 2. Przydzielenie ładunku skutkuje zakończeniem Aukcji/Zapytania Ofertowego przed czasem, również w sytuacji, gdy Ładunek otrzymał już Oferty.
 3. Wybrany Ładunek może zostać przydzielony Zaufanemu Przewoźnikowi od razu w formularzu tworzenia Nowego Ładunku..
 4. Zleceniodawca może zażądać od Przewoźnika potwierdzenia przyjęcia Ładunku poprzez zaznaczenie opcji Wymagaj potwierdzenia przez przewoźnika.
 5. Zaufany Przewoźnik, któremu został przydzielony Ładunek, otrzyma wiadomość e-mail ze szczegółami Ładunku oraz ewentualną informacją o oczekiwaniu na potwierdzenie w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji przez Zleceniodawcę.
 6. Przydzielony Ładunek traktowany jest jako Ładunek pozyskany przez Przewoźnika i naliczana jest prowizja zgodnie z Załącznikiem nr 1. Opłaty i Prowizje dla Użytkowników Infracht.

4.5 PRZYDZIELANIE ŁADUNKU WEDŁUG PRICEBOOKA (KATALOG CEN I RELACJI)

 1. W ramach usługi Giełdy Prywatnej Zleceniodawca ma możliwość tworzenia katalogu stałych cen i relacji, na podstawie których może przydzielać Ładunki Zaufanym Przewoźnikom.
 2. Ładunek może zostać przydzielony poprzez formularz Nowego ładunku lub bezpośrednio z listy relacji.
 3. Zaufany Przewoźnik jest informowany drogą mailową o przydzieleniu mu Ładunku.
 4. Zleceniodawca może zażądać od Przewoźnika potwierdzenia przyjęcia Ładunku poprzez zaznaczenie opcji Wymagaj potwierdzenia przez przewoźnika.
 5. Ładunek przydzielony z pricebooka traktowany jest jako Ładunek pozyskany przez Przewoźnika i naliczana jest prowizja zgodnie z Załącznikiem nr 1. Opłaty i Prowizje dla Użytkowników Infracht.

5. OPŁATY I PROWIZJE

Rejestracja i posiadanie Konta na Platformie są bezpłatne i nie pociągają za sobą zobowiązań finansowych w stosunku do Infracht Sp. z o.o.

5.1. GIEŁDA OGÓLNA

5.1.1. Przewoźnik
 1. Składanie Ofert i pozyskiwanie Ładunków przez Użytkowników o profilu Przewoźnika na Giełdzie Ogólnej jest bezpłatne.
5.1.2. Zleceniodawca
 1. Każdy nowo zarejestrowany Użytkownik o profilu Zleceniodawca otrzymuje 30 dniowy bezpłatny okres promocyjny na wystawianie Ładunków, liczony od dnia zakończenia weryfikacji Konta. Promocja nie dotyczy Użytkowników, którzy dokonują ponownej rejestracji z powodu usunięcia wcześniejszego Konta.
 2. Po upływie okresu promocyjnego zawieranie transakcji na przewóz Ładunków poprzez Giełdę Ogólną jest odpłatne. Opłaty za wystawianie Ładunków na Giełdzie Ogólnej obciążają Zleceniodawcę i określone są w Załączniku nr 1. Opłaty i prowizje dla Użytkowników Infracht, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

5.2. GIEŁDA PRYWATNA

5.2.1. Zaufany Zleceniodawca
 1. Zaufany Zleceniodawca nie ponosi opłat, prowizji, z tytułu wystawienia i przydzielenia Ładunku na Giełdzie Prywatnej, chyba że zawarta umowa o świadczenie usługi Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy” stanowi inaczej.
5.2.2. Zaufany Przewoźnik
 1. Dostęp do Giełd Prywatnych Zaufanych Zleceniodawców jest dla Przewoźników bezpłatny.
 2. Zaufani Przewoźnicy będą obciążani kosztami prowizji w przypadku pozyskania Ładunku w ramach Giełdy Prywatnej w następujących okolicznościach:
  1. Zwycięstwo w licytacji
  2. Skorzystanie z opcji Kup Teraz
  3. Zaakceptowanie Oferty Zaufanego Przewoźnika przez Zleceniodawcę w ramach Zapytania Ofertowego
  4. Przydzielenie im Ładunku przez Zleceniodawcę.
 3. Wysokość prowizji należnej Infracht za pozyskanie Ładunku jest określona w Załączniku nr 1. Opłaty i prowizje dla Użytkowników Infracht, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Infracht zastrzega sobie prawo do obniżenia / anulowania prowizji Przewoźnikowi czasowo lub na zdefiniowaną ilość Ładunków lub na Ładunki od określonych Zleceniodawców.
 5. Zaufany Przewoźnik nie płaci prowizji za pierwszych 5 Ładunków pozyskanych na Giełdach Prywatnych jego Zaufanych Zleceniodawców.
 6. Rozliczenie pomiędzy Infracht a Zaufanym Przewoźnikiem następowało będzie w oparciu o faktury VAT wystawiane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i wysyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Przewoźnika w formularzu rejestracyjnym, z 14-dniowym terminem płatności.
5.3. KOSZTY INTEGRACJI
 1. Integracja systemu Infracht z systemami wewnętrznymi Użytkownika wyceniana jest indywidualnie i regulowana odrębną umową.

6. KONTO UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa opisana w pkt. 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu zawarta jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa,
  2. podejrzenia naruszenia przez Użytkowników dobrego imienia i interesu Infracht Sp. z o.o.,
  3. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  4. postępowania naruszającego zasady etyki biznesu,
  5. nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z użytkowania Platformy, zarówno wobec Infracht Sp. z o.o., jak i pozostałych Użytkowników Platformy Infracht,
  6. wpisu Użytkownika na listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej,
  7. braku realizacji przez Przewoźnika umów przewozu zawartych za pośrednictwem Platformy,
  8. zbyt częstego anulowania Ładunków,
  9. rozsyłania informacji marketingowych do pozostałych Użytkowników Platformy (spam),

Infracht Sp. z o.o. zastrzega prawo czasowego zablokowania funkcjonalności Konta Użytkownika lub jego usunięcia.

 1. W przypadku zablokowania Konta Zleceniodawca posiada dostęp do wcześniej utworzonych, trwających Ładunków. Zleceniodawca nie może w czasie zablokowania Konta wystawiać nowych Ładunków.
 2. Przewoźnik, którego Konto zostało zablokowane, zachowuje prawo do sfinalizowania Aukcji, w których bierze udział lub zawarcia transakcji dla przydzielonych Ładunków i Zapytań Ofertowych, dla których złożył Ofertę. Przewoźnik nie może w czasie zablokowania Konta przystępować do nowych Aukcji lub składać Ofert dla Zapytań Ofertowych, a także nie może mu zostać przydzielony Ładunek.
 3. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia
 4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika winno nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@infracht.com.
 5. Rozwiązanie umowy przez Infracht Sp. z o.o. winno nastąpić poprzez pisemne zawiadomienie Użytkownika lub za pośrednictwem adresu e-mail, przy wykorzystaniu danych wskazanych na Platformie.
 6. Wypowiedzenie umowy następuje z chwilą otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, z tym zastrzeżeniem, iż:
  1. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika aktualnych czynności na Platformie, wypowiedzenie umowy następuje z chwilą zakończenia tych czynności i uregulowania należności wobec Infracht Sp. z o.o,
  2. W przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z należnościami wobec Infracht Sp. z o.o. wypowiedzenie następuje z chwilą uregulowania wszelkich należności.
 7. Użytkownik jest obowiązany poinformować Infracht Sp. z o.o. o zamierzonych zmianach w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności zawieszeniu bądź zamknięciu działalności gospodarczej.
 8. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Infracht Sp. z o.o. bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem anulowania wszystkich trwających Aukcji oraz Zapytań Ofertowych wystawionych przez Użytkownika, z wyjątkiem Aukcji, w których osiągnięta została Cena wywoławcza, oraz przydzielonych Ładunków, i usunięciem Konta.
 9. Jeżeli umowa została rozwiązana z inicjatywy Infracht Sp. z o.o., na podstawie ust. 10 niniejszego punktu, Użytkownik może ponownie zarejestrować się na Platformie tylko po uzyskaniu zgody Administratora.
 10. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania płatności wobec Infracht Sp. z o.o. oraz innych Użytkowników Platformy Infracht.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PLATFORMY

 1. Odpowiedzialność za niezgodności danych wprowadzanych przez Użytkowników na Platformę spoczywa na Użytkownikach.
 2. Infracht Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek niezgodności danych wprowadzanych przez Użytkowników na Platformę.
 3. Infracht Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość udostępnianych na Platformie dokumentów dostarczonych przez Użytkowników.
 4. Infracht nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację informacji umieszczonych w profilu Użytkownika, Użytkownicy są zobowiązani do aktualizacji wszelkich informacji samodzielnie.
 5. Infracht Sp. z o.o. nie gwarantuje, że Użytkownicy są uprawnieni do zawierania umów, do jakich zobowiązali się poprzez Platformę Infracht.
 6. Infracht Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane przez podmioty gospodarcze zarejestrowane na Platformie w obrocie gospodarczym.
 7. Infracht Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za anulowane Ładunki, brak sfinalizowania przez Użytkowników umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy transportu Ładunku szczególności za powstałe szkody i utracone korzyści po stronie Użytkowników, w tym spowodowane brakiem po stronie Przewoźnika odpowiedniego pojazdu, zaoferowanie pojazdu niespełniającego wymogów przewozu Ładunku, wadliwe oznaczenie Ładunku będącego przedmiotem transakcji.
 8. Infracht Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania dokonywane przez Użytkowników lub osoby trzecie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin Platformy może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dacie wskazanej przez Infracht Sp. z o.o., jednakże nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu opublikowania na stronie zmienionej treści Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Infracht dostarczy Użytkownikowi tekst jednolity Regulaminu. Regulamin lub zmiany do Regulaminu dostarczane będą wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem stron internetowych Platformy Infracht lub poczty email). Brak zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Regulamin dostarczony w sposób wyżej opisany uznaje się za doręczony.
 3. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 5. Do Ładunków wystawionych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, stosuje się dotychczasowe postanowienia.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Infracht Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką ochrony prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2. Polityka prywatności i Plików Cookies do Regulaminu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora wskazanych w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 9. ust. 1 ujawniane są innym Użytkownikom Platformy wyłącznie w przypadkach opisanych w Regulaminie, a także w innych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, po zapewnieniu właściwej podstawy prawnej w tym zakresie.
 4. Niedozwolone jest ujawnianie przez Użytkowników danych osobowych i innych informacji uzyskanych w ramach czynności podejmowanych na Platformie, osobom trzecim, chyba, że uzyskał on taką zgodę od Użytkownika, którego dane mają być ujawnione lub inną odpowiednią podstawę prawną tym zakresie.
 5. Niedozwolone jest wykorzystywanie danych osobowych i informacji opisanych w pkt. 9. ust. 1-3 w celach marketingowych i komercyjnych w działalności poza Platformą.

10. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji niedopełnienia przez Infracht Sp. z o.o. swoich obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy usługi nie są świadczone lub świadczone są wadliwe.
 2. W celu złożenia reklamacji należy przesłać informację o okolicznościach dotyczących reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia naruszeń, żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Infracht Sp. z o.o., nazwę Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamację ( jeżeli są odmienne od danych zawartych na Platformie).
 3. Infracht Sp. z o.o. może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie danych dotyczących zgłoszenia, jeśli informacje te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Nieuzupełnienie informacji skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
 4. Infracht Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania we właściwej postaci. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Infracht Sp. z o.o. zastrzega prawo do wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji, jeśli wymaga to zebrania dalszych informacji, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 5. Reklamację można złożyć elektronicznie na adres: info@infracht.com.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności technicznych i konserwacyjnych, Infracht Sp. z o.o. ma prawo do wyłączenia systemu na niezbędny okres czasu (przerwa techniczna).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanych pracach, o których mowa w ust. 1, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Użytkownicy Platformy są obowiązani we własnym zakresie do archiwizowania informacji o zawartych za pośrednictwem Platformy umowach na trwałym nośniku.
 4. Wszystkie dostępne na Platformie dane, grafiki, tekst oraz inne materiały i informacje stanowią Własność Infracht Sp. z o.o. w Krakowie i korzystają z ochrony przewidzianej prawem. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie tych treści jest zabronione.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Strony ustalają, iż wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem przez Infracht Sp. z o.o. usług związanych z jej funkcjonowaniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Infracht Sp. z o.o. w Krakowie.
 7. Uznanie przez właściwy sąd postanowienia Regulaminu za niezgodne z prawem nie powoduje utraty mocy innych postanowień regulaminu.
 8. Regulamin Platformy Infracht jest dostępny na stronie infracht.com bez ograniczeń w dostępie.

12. ZAŁĄCZNIKI

 1. Opłaty i prowizje dla Użytkowników Infracht
 2. Polityka prywatności i Plików Cookies

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 17 czerwca 2019 r. Poprzednią wersję dokumentu znajdziesz tutaj.