Fees and commissions

Załącznik nr 1. Opłaty i prowizje dla Użytkowników Infracht

1. GIEŁDA OGÓLNA

1.1. Zleceniodawca

1. Aby wystawiać ładunki na Giełdzie Ogólnej Infracht, Zleceniodawcy muszą posiadać aktywny pakiet ładunków. W zależności od ilości wystawianych ładunków, Zleceniodawcy mogą zakupić odpowiednie dla nich pakiety: 100, 500, 1000 lub BEZ LIMITU ładunków, ważne 30 dni od daty zakupu. Od pakietu odliczane są wszystkie wystawione przez Zleceniodawcę ładunki.

2. Ceny pakietów przedstawia tabela poniżej. Podane ceny są cenami netto.

Fees for posting loads are collected according to the following price list:

79.00 PLN

valid for: 30 days

Package of 100 loads

139.00 PLN

valid for: 30 days

Package of 500 loads

209.00 PLN

valid for: 30 days

The most popular

Package of 1000 loads

279.00 PLN

valid for: 30 days

Unlimited package of loads

3348.00 PLN

2845.80 PLN

valid for: 365 days

15% DISCOUNT!

Unlimited package of loads

All loads posted by the user are deducted from the package.

All prices quoted are net prices.

Ponadto, Zleceniodawcy mają możliwość zakupu pakietu BEZ LIMITU, ważnego 365 dni (1 rok). W przypadku zakupu pakietu BEZ LIMITU na 365 dni Użytkownik otrzymuje 15% rabatu. Koszt pakietu BEZ LIMITU na 365 dni z uwzględnieniem 15% rabatu to 2 845,80 PLN netto.

Uwaga: Infracht Sp. z o.o. wystawia fakturę za pełny pakiet, nie ma możliwości odliczenia od ceny pakietu pozostałych do wystawienia ładunków.

3. Faktura za zakupiony pakiet zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakupu i wysłana w formie pdf na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, z 7-dniowym terminem płatności.

1.2. Przewoźnik

Dostęp do Giełdy Ogólnej i pozyskiwanie ładunków na Giełdzie Ogólnej dla Przewoźników jest bezpłatne.

2. Zlecanie transportu Zaufanym Przewoźnikom

2.1. Zleceniodawca

Zleceniodawca ponosi koszty uruchomienia modułu zlecania transportu Zaufanym Przewoźnikom zgodnie z zawartą, odrębną umową o świadczenie usług.

2.2. Przewoźnik

Przewoźnicy nie ponoszą opłat za dostęp do ładunków wystawianych Zaufanym Przewoźnikom przez ich Zaufanych Zleceniodawców.

Przewoźnikom będą naliczane prowizje po wygraniu / przydzieleniu im ładunku przez Zaufanego Zleceniodawcę. Wysokość prowizji należnej Infracht za wygranie / przydzielenie ładunku wynosi:

0,5% wartości usługi transportowej netto, nie mniej niż 4 PLN netto, nie więcej niż 12 PLN netto

i jest naliczana zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej, jaką Zleceniodawca powinien uiścić za usługę transportową, czyli w przypadku:
  1. Aukcji odwróconej – jest to najniższa cena, która osiągnęła cenę wywoławczą, zaoferowaną za usługę transportową w chwili przybicia,
  2. Aukcji typu Kup Teraz – jest to Cena Kup Teraz,
  3. Aukcji odwróconej z opcją Kup Teraz – Cena Kup Teraz lub w przypadku licytacji najniższa cena, która osiągnęła cenę wywoławczą, zaoferowaną za usługę transportową w chwili przybicia,
  4. Zapytania Ofertowego - oferty wybranej przez Zleceniodawcę.
  5. Przydzielenia Ładunku – cena określona przez Zaufanego Zleceniodawcę.
 2. Naliczenie prowizji w PLN następuje w chwili przybicia lub zakończenia Aukcji poprzez opcję Kup Teraz albo w momencie wyboru Oferty, w przypadku Zapytania Ofertowego lub w momencie przydzielenia Ładunku. Jeśli wartość usługi transportowej wyrażona jest w innej walucie niż PLN, prowizja zostaje przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień naliczenia prowizji.
 3. W przypadku anulowania Ładunku przez Zaufanego Zleceniodawcę, Zaufanemu Przewoźnikowi przysługuje zwrot naliczonej prowizji.
 4. Ceny wywoławcze, ceny Kup Teraz oraz Ceny sugerowane ustalane przez Zleceniodawców są cenami netto. Użytkownik, który wygrał Aukcję lub Zapytanie Ofertowe i nie jest podatnikiem VAT zobowiązany jest wystawić Zleceniodawcy fakturę bez podatku VAT na kwotę, która umożliwiła wygranie Aukcji lub Zapytania Ofertowego. W przypadku czynnego podatnika VAT, podatek powinien być naliczony na fakturze VAT w wysokości odpowiedniej dla rodzaju świadczonej usługi.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacji niewykonania umowy przewozu z winy Zleceniodawcy, Infracht Sp. z o.o. może przyznać Przewoźnikowi zwrot prowizji naliczonej za wygranie / przydzielenie ładunku. Warunkiem zwrotu prowizji jest złożenie przez Przewoźnika reklamacji w terminie 30 dni od dnia, w którym usługa transportu miała zostać wykonana.
 6. Okres rozliczeniowy za prowizje stanowi jeden miesiąc kalendarzowy.
 7. Rozliczenie pomiędzy Infracht a Zaufanym Przewoźnikiem będzie następowało w oparciu o faktury VAT. Faktury zostaną wystawione na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z 14-dniowym terminem płatności, na podstawie danych wprowadzonych do systemu podczas rejestracji Użytkownika i przesłane w wersji elektronicznej na adres Użytkownika podany w trakcie rejestracji, na co Użytkownik wyraża zgodę.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opłaty za faktury dokonuje się przelewem tradycyjnym na wskazane na fakturze konto bankowe.
 2. Reklamacje dotyczące błędnych danych zawartych na fakturach prosimy zgłaszać na adres info@infracht.com.
 3. Infracht Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennach usług. Ponadto możliwe jest wprowadzanie okresów promocyjnych, których szczegółowe uregulowania będą spisane odrębnie.
 4. Regulowanie zobowiązań wobec pozostałych Użytkowników Platformy odbywa się bez udziału Infracht Sp. z o.o. Właściciel Platformy zastrzega sobie jednak prawo do zablokowania konta Użytkownika, który zalega z płatnościami wobec innych Użytkowników za transakcje zawarte za pośrednictwem Platformy zgodnie z zapisami Regulaminu.
 5. Zabronione jest przenoszenie kosztów zakupu pakietów na Przewoźnika/Wykonawcę usługi transportowej.
 6. Zabronione jest przenoszenie kosztów prowizji na Zleceniodawcę.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 09 września 2019 r. Poprzednią wersję dokumentu znajdziesz tutaj.