Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies
Infracht Sp. z o.o. w Krakowie

Administrowanie danymi

 1. Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób Infracht Sp. z o.o. w Krakowie (zwana dalej Infracht) wykorzystuje informacje oraz dane osobowe gromadzone w związku ze świadczeniem usług przez Platformę oraz wskazuje na prawa, które posiada Użytkownik w stosunku do tak zgromadzonych danych i informacji.
 2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 3. Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem usług poprzez Platformę Infracht jest:

Infracht Sp. z o.o. w Krakowie ul. Siewna 18, 31-231 Kraków

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000651823 NIP 6972329044 REGON 366066219

 1. We wszelkich kwestiach związanych z niniejszą Polityką można kontaktować się z Administratorem na wyżej wskazany adres Administratora lub pod adresem mailowym: info@infracht.com.
 2. Niniejszy dokument odnosi się do usług świadczonych przez Administratora na Platformie Infracht w domenach infracht.com, infracht.pl, infracht.eu. (usługa Giełdy Ogólnej oraz usługa Giełdy Prywatnej „Zaufani Partnerzy”).

Podstawy, cele i okresy przetwarzania

 1. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Twoje dane osobowe podane nam w związku z umową o świadczenie usług w ramach Platformy oraz w czasie jej trwania są przetwarzane przez Infracht w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacji posiadanych uprawnień do wykonywania transportu drogowego i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, umożliwienia kontaktu między użytkownikami Platformy oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy - na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika ( przez konto użytkownika, załączone licencje, ubezpieczenia) lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Biuro Informacji Gospodarczej – w zakresie ujawnionych tam danych, zgodnie z zakresem udzielonego nam upoważnienia, na zasadach określonych w Regulaminie Platformy),
  • niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – polegających na realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych),
  • niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w postaci wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi)
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
   • marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług realizowanego w czasie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania e-mail marketingu lub marketingu drogą telefoniczną zostanie odebrana dodatkowa zgoda na źródło przekazu marketingowego,
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku ze świadczonymi przez nas usługami (wykonaniem usługi zgodnie z regulaminem Platformy, rozpatrywania reklamacji, czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami)),
   • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług,
   • realizacji analizy statystycznej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych,
   • założenia konta pracownikom Użytkownika w ramach realizacji umowy z Użytkownikiem – w zakresie danych jego pracowników, nie będących stroną umowy z Infracht, niezbędnych do utworzenia im subkont na platformie (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu).
   • wprowadzenia w szczegółach Ładunku danych osobowych pracownika (kierowcy) Użytkownika niezbędnych do realizacji transportu Ładunku (imię, nazwisko, nr telefon, nr dowodu osobistego lub paszportu).
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej są przetwarzane przez następujące okresy:
  • dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
  • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
  • dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
  • dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług – do czasu zgłoszenia sprzeciwu (lub wycofania zgody na marketing drogą elektroniczną bądź telefoniczną, a po zgłoszeniu sprzeciwu/wycofaniu zgody wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych));
  • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych;
  • dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa na Platformie - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • dane przetwarzane w celu realizacji analizy statystycznej - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa na Platformie - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • dane przetwarzane w celu założenia konta pracownikom Użytkownika – do czasu założenia konta, a następnie przez czas świadczenia usług w ramach Platformy lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Gromadzone są również informacje, które nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Takie dane jak: liczba Użytkowników korzystających z portalu, czas ich pobytu oraz podobne dane statystyczne nie są uważane za dane osobowe, jeżeli nie pozwalają na identyfikację osoby, jednak niezależnie od tego, są one objęte polityką cookies Infracht.

Bezpieczeństwo

 1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Infracht wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 2. W szczególności Infracht w celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • stosuje szyfrowanie SSL – poprzez dostęp do konta wyłącznie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła, sugerowane jest ustawianie haseł skomplikowanych, składających się z większej ilości znaków, zróżnicowanych (zawierających duże i małe znaki, cyfry), i zachowanie tych danych wyłącznie dla Użytkownika,
  • weryfikuje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • nadaje pracownikom mającym wgląd w dane osobowe stosowne upoważnienia,
  • zobowiązuje pracowników do zachowania danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy,
  • zawiera umowy powierzenia z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Infracht i zobowiązuje podmioty przetwarzające m.in. do zabezpieczenia danych.

Przekazywanie danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (odbiorcom oraz innym stronom trzecim), by Infracht mógł zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych związane ze świadczonymi Ci usługami, a wskazane powyżej (Podstawy, cele i okresy przetwarzania), wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.
 2. Dane mogą być przekazane do podmiotów takich jak firmy świadczące usługi kadrowo-księgowe, usługi przechowywania danych w chmurze, call center, weryfikację płatniczą czy usługę mailingu oraz – z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa w zakresie podstaw przekazania danych, w szczególności w postaci zawarcia stosownej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 3. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione do sądów i organów administracji publicznej jeżeli jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa (polskiego lub UE).
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do USA w ramach naszej współpracy z podmiotem wysyłającym na nasze zlecenie mailing do Użytkowników platformy (w ramach realizacji umowy oraz w ramach realizacji marketingu naszych produktów lub usług). Niezależnie od spełnienia pozostałych wymogów w tym zakresie, podstawą przekazania danych jest Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Podmiot z którym współpracujemy jest certyfikowany w ramach tej decyzji, co oznacza, że zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych. Więcej informacji możesz uzyskać tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&qid=1524570388700&from=EN lub kontaktując się z nami.
 5. W Twoje dane osobowe mają także wgląd pracownicy Infracht – wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nich obowiązków na danym stanowisku. Zostali oni zobowiązani do zachowania danych w poufności.
 6. Po zawarciu transakcji, Infracht przetwarzać i udostępniać będzie wyłącznie te dane, które niezbędne są Przewoźnikowi oraz Zleceniodawcy do wzajemnego kontaktu i przeprowadzenia weryfikacji dotyczącej istnienia danego podmiotu gospodarczego przy wykorzystaniu np. numeru NIP oraz numeru teczki BOTM – na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Niezarejestrowani Użytkownicy Infracht mogą korzystać z Portalu wyłącznie w ograniczonym stopniu, pozostawiając przy tym jedynie dane statystyczne wykorzystywane przez narzędzie Google Analytics.

Twoje dane

 1. Użytkownik ma możliwość wniesienia żądania do Infracht obejmującego prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także skorzystania z prawa do przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO.
 2. Powyższe żądania można zgłosić na adres Infracht wskazany na wstępie lub drogą mailową na adres info@infracht.com. W ten sam sposób Użytkownik zgłasza chęć usunięcia konta.
 3. W odpowiedzi na zgłoszone żądanie Użytkownik może być poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania jego tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania jego wniosku.
 4. Jeżeli dane byłyby przetwarzane w oparciu o zgodę - Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych kontaktując się z zespołem Infracht drogą mailową na adres info@infracht.com lub na adres wskazany na wstępie.
 5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu marketingowym drogą mailową bądź telefoniczną, za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną w trakcie procesu rejestracji konta, obejmującą otrzymywanie informacji marketingowych o produktach i usługach drogą mailową lub telefoniczną. Użytkownik może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie takich informacji wnioskując o to do administratora systemu na adres info@infracht.com.
 7. Użytkownik powinien pamiętać, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, może on w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Użytkownik powinien także pamiętać, że w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingowym – marketingu produktów lub usług własnych Infracht - nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług Infracht, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.
 9. Sprzeciw można zgłosić na adres Infracht wskazany na wstępie lub drogą mailową na adres info@infracht.pl.
 10. Można także prostować swoje dane, wchodząc na swoje konto na Platformie – na zasadach określonych w regulaminie.
 11. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi.
 12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji wszystkich wyżej wskazanych celów. Brak podania danych może rodzić konsekwencje przewidziane w Regulaminie Platformy.
 13. Informujemy także o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego (właściwego organu ochrony danych osobowych).

Wykorzystujemy Cookies

 1. Infracht stosuje tzw. cookies czyli ciasteczka, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Infracht przy pomocy przeglądarki i zapisywane na twardym dysku komputera, ale także innych urządzeniach, umożliwiających korzystanie z serwisu, dzięki czemu Platforma może zapamiętać ustawienia i zbierać informacje umożliwiające dostosowywanie usługi i treści do preferencji oraz potrzeb Użytkowników Platformy, a także w celach statystycznych wykorzystując narzędzie Google Analytics.
 2. Bez wykorzystania plików cookies niestety nie jesteśmy Państwu w stanie zaoferować pełnej funkcjonalności systemu.
 3. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane do ustalania tożsamości Użytkowników (imion, nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów kontaktowych itp.). Plik cookies najczęściej zawiera tzw. czas ważności pliku, nazwę domeny, z której pochodzi, oraz nazwę parametru oraz wartość.
 4. Cookies nie są szkodliwe dla komputera lub innych urządzeń oraz danych, które w nich są przechowywane, dlatego zalecamy, aby nie wyłączać ich obsługi w przeglądarce. Dzięki temu możliwe będzie zapisywanie Państwa preferencji jak np. języka serwisu, zapamiętywania wystawianych i przyjmowanych ofert.
 5. Pliki cookies stosowane są również w celu tworzenia statystyk, pomagają zaobserwować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy Infracht, co pozwala ulepszać jej zawartość oraz strukturę.
 6. Cookies odpowiedzialne są za utrzymywanie sesji Użytkownika Platformy Infracht, dzięki czemu nie musi on się na każdej podstronie logować, aby móc korzystać z wszystkich funkcjonalności.
 7. W ramach Platformy Infracht stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki niezbędne do prawidłowego korzystania z podstawowych funkcji Platformy np.: pliki cookies wykorzystywane przy usługach wymagających uwierzytelniania,
  • cookies stosowane do zagwarantowania bezpieczeństwa Użytkownikom korzystającym z Platformy,
  • pliki wydajnościowe informujące o sposobie korzystania przez Użytkowników z Platformy Infracht,
  • pliki funkcjonalne pozwalające na zachowanie spersonalizowanych ustawień danego Użytkownika Platformy Infracht tj. języka komunikacji, itp.,
  • pliki tzw. „reklamowe”, które mają na celu dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań.
 8. Infracht retargetuje reklamy partnerów marketingowych w celu optymalizacji jakości reklam wyświetlanych Użytkownikom portalu. Dane przekazywane takim partnerom są całkowicie zanonimizowane i służą wyłącznie możliwie najlepszemu dopasowaniu reklamy.

Zmiany

W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w polityce prywatności Infracht zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie za pośrednictwem portalu lub poprzez e-mail w odpowiednim terminie poprzedzającym wejścia w życie nowych zapisów.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję dokumentu znajdziesz tutaj.